Liberalismens fader

 

Liberalismen är en politisk ideologi som har individens frihet som grundläggande värdegrund. Man tänker i allmänhet på individuella fri och rättigheter, yttrandefrihet, privat äganderätt, jämlikhet, demokrati och religionsfrihet men variationer kan förekomma i olika delar av världen.
En fri marknadsekonomi där man har en privat äganderätt är en viktig del i definitionen av liberalism. Man har en inställning där man sätter individens frihet i centrum och man är också skeptisk till allt för mycket inblandning från staten i den enskilda människans privatliv.
I Sverige betecknar sig Folkpartiet och Centerpartiet som socialliberala. Moderaterna däremot kallar sig själva konservativliberala. Folkpartiledaren Gunnar Helen beskrev en gång liberalismen som ”att vara liberal är att vara kluven”.
Demokrati med fri rösträtt
För liberaler är demokratin, med fri och allmän rösträtt en av de viktigaste komponenterna i ett samhälle som är liberalt. Man funderar också mycket kring religionsfrihet, yttrandefrihet och liknande saker. Det är också viktigt för liberalismen att man skiljer på stat och kyrka.
Liberalismen förespråkar också att varje människa på vår jord har samma rättigheter oavsett vilket kön man tillhör, vilken sexuell läggning man har, vilken religion man tillhör och vart man kommer ifrån. Man brukar också ta upp exempel som att liberalismen är emot dödsstraff och tortyr som inskränkningar på minoriteters rättigheter.
Nyliberaler tycker att verksamheter som i allmänhet ofta är statliga bör kunna drivas i privat regi. Detta kan till exempel vara sjukvård och utbildning.
Frihandeln är även den en viktig klassisk liberal fråga. Marknadsmekanismen är enligt liberaler bäst för att organisera produktion på marknaden. Liberalismen hävdar helt enkelt att ekonomin fungerar bäst om man undviker politisk inblandning så mycket det bara går.
Liberalismen förespråkar även att mänskliga individer står över gränser som bestämts av politik och att man därför bör ha rätt att välja vart man vill leva. Kända liberaler är John Locke och Adam Smith.
liberalabloggar.se


Filosofen John Locke är den person som kallas "liberalismens fader" och han var en person som mer än någon annan bidrog till idéer som var fria. Han publicerade 1690 en bok vid namn Two Treatises of Government. Detta är en klassisk bok, med integrerad förklaring av människans behov, hur vi förvärvar rättmätig egendom, och om hur politiken bör se ut. Enligt Locke så är människans mål självbevarelse. Om inte människan överlever, så kan hon inget göra, inte hitta lyckan, men för att överleva så måste hon agera. Hon måste använda sitt förnuft, samt besluta sig för HUR hon ska skapa sig en tillvaro som är så bra som möjligt. Detta är något som inte är möjligt om människan är underkastad andra människors diktat. För att leva gott, så måste människans skyddas från våld och tvång. Locke har en egen formulering på detta som lyder att vi alla har en rätt till "liv, frihet och egendom", att ingen har rätt att använda våld eller tvång mot någon annan, annat än i självförsvar.

20 Sep 2017